Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта www.via-orbita.com

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ „Виа-Орбита-Васил Арнаудов“, (наричано за краткост Виа-Орбита) и Посетителите на уеб-сайта https://www.via-orbita.com(наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Чл. 3. Сайтът на Виа-Орбита предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Виа-Орбита, както и достъп до публикуваните туристически програми и новини.

 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Виа-Орбита  са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Виа-Орбита.

(2) Изображенията в Сайта на Виа-Орбита и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Виа-Орбита  не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Виа-Орбита.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Виа-Орбита, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Виа-Орбита не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Виа-Орбита върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Виа-Орбита предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта Виа-Орбита в Интернет.

(2) Виа-Орбита не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Виа-Орбита на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

 

  1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Виа-Орбита по всяко време, като Виа-Орбита своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Виа-Орбита.

 

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Виа-Орбита предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Виа-Орбита не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Виа-Орбита не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Виа-Орбита при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2018 г.

 

За нас

Туристическа агенция “ВИА- ОРБИТА” е наследник на веригата за международен туризъм “Орбита”, създадена още през 1958г. с цел реализиране на желанията за пътешествия, отдих на море и планина, спорт и езиково обучение зад граница на гражданите на Република България. От 22.11.2000г. клонът в Пазарджик е приватизиран и преименуван в ЕТ „ВИА ОРБИТА- Васил Арнаудов”.

© Copyright 2014 by NicDarkThemes.com - Made With In Venice